राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान - पवन ऊर्जा संसाधन निर्धारण आँकड़ा पोर्टल

मुख्य पृष्ठ - विभाग - पवन ऊर्जा संसाधन निर्धारण और अपतटीय पवन ऊर्जा -राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान- पवन ऊर्जा संसाधन निर्धारण आँकड़ा पोर्टल (NIWE WRA डेटा पोर्टल)

NIWE WRA डेटा पोर्टल